लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11302-11308/074-75,नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको जलेश्वर केन्द्रबाट पहिलो चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन