लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको आ.व.२०७८-७९ मा विज्ञापन भएका रा.प. अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरु (सर्भेक्षक, कम्प्युटर अपरेटर, रेञ्‍जर, प्राविधिक सहायक) का लागि हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन