लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६५-१२९६९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प. अनं प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको परीक्षा केन्द्र पोखरा राखी Online बाट दरखास्त स्विकृत भएका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन