लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयका विभिन्न बिज्ञापन नं, सेवा, समूह र उपसमूहका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुमा सुर्खेत, हुम्ला र डाेल्पा परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त फाराम स्वीकृत सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन