लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको विज्ञापन नं १०९५१/०७८-७९ (आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी,खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षा तथा विज्ञापन नं १०९५२-१०९५७/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन