लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७(खुला/समावेशी), रा. प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि पोखरा परीक्षा केन्द्र राखि Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन