लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं. १२८५२-१२८५५/०७५-०७६, (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्रा.) ना. सु. वा साे सरह पदमा पोखरा (POKHARA) परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन