लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७।०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत र स‌ंयुक्त, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फारम स्वीकृत भइ प्रथम चरणकाे परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन