लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२५४/०७९-८०,इञ्जिनियर (सिभिल समूह, जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन र हाइड्रोपावर उपसमूह) पदमा जलेश्वर केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन