राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५/०७६( खुला समावेशी), राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको सुर्खेत केन्द्रबाट पहिलो चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका सम्पू्र्ण उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको लागी परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन