लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको बिज्ञापन नं १३५०१-१३५०३/०७८-७९ (आ.प्र. तथा खुला/समावेशी) अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, गणक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन