लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन अनुसार लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) सर्भेक्षक, कम्प्युटर अपरेटर,रेन्जर,प्रा.स.,मेकानिकल सुपरभाइजर, ना.सु.हात्तिसार,) पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन