लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३८०२-१३८०६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन