लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १२०१७/०७६-७७ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन