लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४०१।०७८-७९(आ.प्र.), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन