लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६०३-१०६०७/०७६-७७ (खुला, समावेशी) (संयुक्त र एकिकृत), रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको,इलाम परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन