केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२६-१७३३१/०७४-७५, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको सुर्खेतमा परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन