लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्‍चनपुरबाट सञ्‍चालन गरिने लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर , डोटीको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु. वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन