म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको स्टाफ नर्स र हेल्थ असिष्टेन्ट वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन