लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14752-14757/076-77(खुला / समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त, नायब सुब्बा वा सो सरह, पदको सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरण उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन