लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि. नं. १०१२४-१०१२८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, एकीकृत तथा संयुक्त, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्यूटर अपरेटर पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन