लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०४६-१२०५०।०७७-७८(खुला, समावेशी),नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा .प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन