लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४९६-११४९७/०७४-७५ (खुला र आ.ज) अनुसार इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन