लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विशेष वि. नं. १२०६१-१२०६७/२०७८-७९ (खुला, समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँचौ तह (प्राविधिक), स्टाफ नर्स पदको काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन