लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३८०८-१३८१२/०७५-०७६, (खुला तथा समावेशी) न्याय सेवा न्याय/सरकारी वकिल समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा बुटवल (Butwal) परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन