लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुल्ला,समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन