लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प. तृतिय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि Online दरखास्त फाराम स्वीकृत उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन