कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सहायक चौथो तह तथा रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी, प्राविधिक खरिदार वा सोसरहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको लागि (खुला/समावेशी) डोल्पा, हुम्ला र जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन मार्फत दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना !! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन