लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङको बिज्ञापन नम्बर १४८५१-१४८५२/०७४-७५ र१४८६८-१४८७१/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी,क्रमशः गणक र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन