लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, (अप्राविधिक) अन्तर्गत आन्तरिक तथा खुला समावेशीतर्फ ,खरिदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन