लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १२०५१-१२०५२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सहायक पथ प्रदर्शक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन