लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०७१-१२०७४/०८०-८१ (आ.प्र./खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौ तह, रेडियोग्राफर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन