लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९२१/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन