लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय कञ्चनपुरले संचालन गर्ने आ.व.०७८/७९ को विज्ञापन अनुसार रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो र पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन