लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय पोखराको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन