लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयले संचालन गर्ने केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं 16694-16700/076-77 (खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा, समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन