म.क्षे.नि. काठमाडौंको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा वीरगञ्ज केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन