लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १२०५३/०७६-७७ (खुला), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, प्राविधिक समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन