पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 12902-12907/074-75,(खुला तथा समावेशी) नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको लुम्बिनी अञ्चल कर्यालय बुटवल परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको लगि दोस्रो चरणको परीक्षाा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन