आयोगको वि.न.१६६८६-१६६९२/०७६-७७, (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवाको न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूहको एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन