लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०१-११९०७।२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधक) पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्‌वारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन