लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यलय, तुलसीपुर, दाङको बिज्ञापन नं १४८०४-१४८०९/०७४-७५ (खुला तथा समाबेशी), एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं. व्दितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन