लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16689-12692/075-76(खुला र समावेशी),नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन