लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-12858/076-77, विभिन्न सेवा समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखि Online बाट दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन