लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्चनपुरको वि.नं.१६३०२-१६३०७/०८०-८१(खुला/समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी अनलाईन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन