रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको अधिकृत द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) उपसचिव वा सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन