लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने आयोगको वि.नं.१६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको काठमाडौं र हेटौंडा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षा उत्तिर्ण गरेका परीक्षार्थीहरूको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन