लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६४-१४८६९/०७७-७८,कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि डोल्पा र हुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन