लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16695-16701/077-78, विभिन्न सेवा समूह रा.प.तृतीय, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन