लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको आ.व.२०७८-७९ मा विज्ञापन भएका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), (सर्भेक्षक, कम्प्यूटर अपरेटर, सब-इञ्जिनियर, रेञ्जर, प्राविधिक सहायक, मेकानिकल सुपरभाइजर) पदहरुमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन